Stichting voor interconfessioneel en katholiek onderwijs Uithoorn & De Kwakel

Bestuur en Toezicht

Over ons

Wijzer aan de Amstel bestaat uit zes scholen, IKC Het Duet, De Kwikstaart, De Vuurvogel, De Springschans, De Zon en 't Startnest. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur van de school. De eindverantwoordelijkheid van de stichting ligt bij de directeur-bestuurder, die de beschikking heeft over een klein stafbureau, bestaande uit een stafmedewerker P&O en een stafmedewerker bestuur&organisatie. Vanuit onze filosofie dat de middelen zoveel mogelijk terecht moeten komen bij de leerlingen, is het stafbureau zeer beperkt in omvang en gehuisvest in een van de scholen.

Stichting Wijzer aan de Amstel is op 1 januari 2019 opgericht en vloeit voort uit een fusie tussen Stichting ICBO Uithoorn, Stichting Katholiek Onderwijs De Kwakel en Stichting Jenaplan Onderijwijs Uithoorn. Vanaf 1 juli 2021 is Wijzer aan de Amstel georganiseerd volgens het two tier-model: een college van bestuur, dat vorm wordt gegeven door de directeur-bestuurder Ronald Akkerboom, en een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft als taak toe te zien op het functioneren van het college van bestuur. De toezichthoudende leden zijn geworven op basis van de profielschets, die in overleg met de GMR is vastgesteld.

De raad van toezicht en het college van bestuur hebben in de statuten, die in juli 2021 zijn vastgesteld, de onderlinge taken en bevoegdheden vastgelegd. Er is een Bestuursreglement en een Managementstatuut opgesteld waarin de taken en verantwoordelijkheid zijn vastgelegd. Voor Stichting Wijzer aan de Amstel is de realisatie van de scheiding van intern toezicht en bestuur&beheer geregeld in de code goed bestuur.

Meer over de Code Goed Bestuur 

Stichting Wijzer aan de Amstel is sinds 1 januari 2019 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN/fiscaal(identificatienummer) is: 8028 44 194.

Ons team

Directeur-Bestuurder
Vicevoorzitter
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder
Toezichthouder